E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Investigation of the Distribution of Fetal Nasal Bone Percentile Values in First-Trimester Fetal Anomaly Screening [Van Med J]
Van Med J. 2023; 30(3): 230-236 | DOI: 10.5505/vtd.2023.08058

Investigation of the Distribution of Fetal Nasal Bone Percentile Values in First-Trimester Fetal Anomaly Screening

Hasan Süt, Gülşah Aynaoğlu Yıldız, Mustafa Koçar, Erdal Şeker, Coskun Ümit, Bulut Varli, Acar Koc
Ankara University School of Medicine, Department of Obstetrics and Gynecology, Perinatology

INTRODUCTION: We aim to determine the fetal nasal bone length (NBL) percentile values that can be used in the prediction of the fetal anomaly at 11-14 weeks of gestation in a low-risk population.
METHODS: Our prospective and cross-sectional study included four hundred and eighty-six singleton pregnancies who applied for the first-trimester aneuploidy screening test at 11-14 weeks of gestation. We excluded pregnant women with fetal structural or chromosomal anomaly, nuchal translucency >3mm, an absent nasal bone, and in utero fetal death. Reference and percentile values of the NBL were calculated separately for 11,12,13,and 14. gestational weeks.
RESULTS: Standard NBL measurements were performed in 486 pregnancies according to inclusion and exclusion criteria. Median NBL values were computed for each gestational age (GA), for 11,12,13 and 14. weeks of gestation was found 1.6mm (range=1.1-2.5), 1.8mm (range=1.1-3.0), 2.0mm (range=1.4-3.1), and 2.2mm (range=1.7-2.8), respectively. A positive significant correlation was found between NBL and the crown-rump length (CRL) (NBL (mm) = [0.02xCRL(mm)] + 0.73, r=.483; p<.001). The 5th percentile of NBL for GA was calculated, for 11,12, 13, and 14. weeks of gestation was found 1.2mm,1.4mm,1.5mm, and 1.7mm respectively.
DISCUSSION AND CONCLUSION: We revealed the reference value of NBL for each gestational week in the first trimester of the low-risk population. The data obtained in our study can be used in the screening of genetic syndromes, especially Down syndrome, associated with nasal bone hypoplasia.
Our reference value of NBL for the first trimester in singleton pregnancy varies from both previous racial and ethnic groups studies, and other Turkish studies.

Keywords: First trimester, fetal anomaly, nasal bone length, percentile, ultrasonography

Birinci Trimester Fetal Anomali Taramasında Nazal Kemik Persantil Değerlerinin Dağılımının Araştrılması

Hasan Süt, Gülşah Aynaoğlu Yıldız, Mustafa Koçar, Erdal Şeker, Coskun Ümit, Bulut Varli, Acar Koc
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi,Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı, Perinatoloji Bilim Dalı

GİRİŞ ve AMAÇ: Düşük riskli populasyonunda 11-14. gebelik haftalarında fetal anomali öngörüsünde kullanılabilecek fetal nazal kemik (NK) persantil değerlerini belirlemeye çalıştık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Prospektif ve kesitsel çalışmamız 11-14. gebelik haftalarında birinci trimester anöploidi tarama testi için başvuran dört yüz seksen altı tekil gebeden oluşmaktadır. Fetal yapısal veya kromozomal anomali, ense saydamlığı >3 mm, nazal aplazi ve in utero ex saptanan gebeler çalışma dışı bırakıldı. NK referans ve persantil değerleri 11, 12, 13 ve 14. gebelik haftaları için ayrı olarak hesaplandı.
BULGULAR: Dahil etme ve hariç tutma kriterlerine göre 486 gebede standart NK ölçümleri yapıldı. Medyan NK değerleri 11, 12, 13 ve 14. gebelik haftaları için sırasıyla 1,6 mm (aralık=1,1-2,5), 1,8 mm (aralık=1,1-3,0), 2 mm (aralık=1,4-3,1) ve 2,2 mm (aralık=1.7-2.8) olarak hesaplandı. NK ve baş-popo mesafesi (CRL) arasında pozitif korelasyon saptandı (NK (mm) = [0.02xCRL(mm)] + 0.73, r=.483; p<.001). 5. persantil NK değerleri 11, 12, 13 ve 14. gebelik haftaları için sırasıyla 1.2 mm, 1.4 mm, 1.5 mm ve 1.7 mm bulundu.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Düşük riskli populasyonda, ilk trimesterde ortaya çıkardığımız NK referans değerleri; Down sendromu başta olmak üzere nazal kemik hipoplazi ile seyreden birçok genetik hastalığın taramasında kullanılabilir.
Tekil gebelikte ilk trimester için NK referans değerimiz hem önceki ırksal ve etnik grup çalışmalarından hem de diğer Türk çalışmalarından farklılık göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: İlk trimester, fetal anomali, nazal kemik uzunluğu, persantil, ultrasonografi

Hasan Süt, Gülşah Aynaoğlu Yıldız, Mustafa Koçar, Erdal Şeker, Coskun Ümit, Bulut Varli, Acar Koc. Investigation of the Distribution of Fetal Nasal Bone Percentile Values in First-Trimester Fetal Anomaly Screening. Van Med J. 2023; 30(3): 230-236

Corresponding Author: Hasan Süt, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale