E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Our Results of Primary Endonasal Endoscopic Dacryocystorhinostomy [Van Med J]
Van Med J. 2015; 22(4): 216-219

Our Results of Primary Endonasal Endoscopic Dacryocystorhinostomy

Yunus Kaplan1, Arzu Öz2, Çetin Gümüştaş3, Kara Ferit4
1Özel Batman Dünya Hastanesi KBB Kliniği, Batman, Türkiye
2Ödemiş Devlet Hastanesi KBB Kliniği İzmir
3Özel Batman Dünya Hastanesi Göz Kliniği, Batman, Türkiye
4Elazığ Devlet Hastanesi KBB Kliniği Elazığ, Türkiye

Aim: To evaluated retrospectively the outcomes of 27 patients who presented with chronic nasolacrimal duct obstruction who had undergone endonasal endoscopic dacryocystorhinostomy (DCR). Methods: 27 patients were included to study who had undergone endonasal endoscopic DCR between February 2011–June 2013. After operations, patients were followed up 6-30 months with endonasal examination. Cases were evaluated for epiphora and iatrogenic ostium size at postoperative 6th month. Results: There were 27 patients (20 female, 7 male) between the age of 12-70 years. 3 cases were bilateral, 24 were unilateral; a total of 30 endoscopic DCRs were performed. At the 6 months follow-up period after surgery; symptomatic improvement was observed in 26 operations (86.6%). However, there were no regression in symptoms at 4 operations (13.4%). Conclusions: Comparison of endoscopic and external DSR; endoscopic DCR is beneficial for leaving no surgical scar, equivalent success rates, shorter surgical time and shorter recovery period.

Keywords: Epiphora, endoscopic, Endonasal, Dacryocystorhinostomy.

Primer Endonazal Endoskopik Dakriyosistorinostomi Sonuçlarımız

Yunus Kaplan1, Arzu Öz2, Çetin Gümüştaş3, Kara Ferit4
1Özel Batman Dünya Hastanesi KBB Kliniği, Batman
2Ödemiş Devlet Hastanesi KBB Kliniği İzmir
3Özel Batman Dünya Hastanesi Göz Kliniği, Batman
4Elazığ Devlet Hastanesi KBB Kliniği Elazığ

Amaç: Kronik nazolakrimal kanal obstrüksiyonu nedeniyle endonazal endoskopik dakriyosistorinostomi (DSR) uygulanan 27 hastanın sonuçlarının retrospektif olarak değerlendirilmesi. Yöntemler: Çalışmaya Şubat 2011- Haziran 2013 tarihleri arasında endoskopik DSR uygulanan 27 hasta dahil edildi. Hastalar cerrahi sonrası 6-30 ay arasında endonazal muayene ile takip edildi. Olgular postoperatif 6. ayda epifora ve iatrojenik ostium açıklığı yönünden değerlendirildi. Bulgular: Çalışmaya alınan 27 hastanın (20 kadın, 7 erkek) yaşları 12-70 arasında değişmekteydi. 3’ü bilateral, 24’ü unilateral olmak üzere toplam 30 endoskopik DSR uygulandı. Cerrahi işlem sonrası 6 aylık takipte işleminin 26’sında (%86.6) semptomlarda iyileşme saptanırken, 4’ünde (%13.4) şikayetlerde anlamlı bir gerilemenin olmadığı tespit edildi. Sonuç: Endoskopik DSR, eksternal DSR ile karşılaştırıldığında yüksek başarı oranı, görünür iz bırakmaması, kısa ameliyat süresi ve çabuk iyileşme süresi ile dikkat çekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Epifora, Endoskopik, Endonazal, Dakriyosistorinostomi

Yunus Kaplan, Arzu Öz, Çetin Gümüştaş, Kara Ferit. Our Results of Primary Endonasal Endoscopic Dacryocystorhinostomy. Van Med J. 2015; 22(4): 216-219
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale