E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
A Ureteroileal Anastomosis Technique: Simple Modification To The Bricker Technique, A Retrospective Study [Van Med J]
Van Med J. 2020; 27(4): 466-471 | DOI: 10.5505/vtd.2020.01700

A Ureteroileal Anastomosis Technique: Simple Modification To The Bricker Technique, A Retrospective Study

Serkan Özcan, Yüksel Yılmaz, Osman Köse, Yigit Akın, Sacit Nuri Görgel, Enis Mert Yorulmaz
Department of Urology, İzmir Katip Çelebi University, İzmir, Turkey

INTRODUCTION: We present a modification to the Bricker technique involving 124 anastomoses in a 62-patient series, and the outcomes of the procedures that have been carried out successfully to date in our clinic.
METHODS: The study sample included patients who applied to our clinic for whom a radical cystectomy procedure was decided between 2012 and 2018. Among these patients, a retrospective evaluation was made of 62 patients on whom a diversion was performed using a modified Bricker technique during a radical cystectomy.
RESULTS: The mean duration of follow-up was 15.9±14 months, with a maximum of 59 months. There were 2 (3.2%) women among 62 patients. The preoperative stage was T3a in 5%, T2 in 56% and T1 high-grade in 39%. Among the 62 Bricker operations (124 anastomoses) carried out using the modified technique at our clinic, only one patient, who was stage T3b and who was being treated with postoperative adjuvant chemotherapy, developed left ureterohydronephrosis (0.8%). No stricture was observed in the other 123 anastomoses; and there were no late complications such as metabolic disturbance, stomal stenosis, pyelonephritis or lithiasis during the follow-up of the 62 patients who underwent a Bricker diversion.
DISCUSSION AND CONCLUSION: We believe that the lack of anastomotic leakage in none of the operated patients and the occurrence of stricture in only one of 124 anastomoses in 62 patients is evidence of the success of the technique.

Keywords: Bladder tumor, Radical cystectomy, Bricker, Wallace

Bir Üretero-İleal Anastomoz Tekniği: Bricker Tekniğine Basit Modifikasyon, Retrospektif Bir Çalışma

Serkan Özcan, Yüksel Yılmaz, Osman Köse, Yigit Akın, Sacit Nuri Görgel, Enis Mert Yorulmaz
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Üroloji Ana Bilim Dalı, İzmir

GİRİŞ ve AMAÇ: Kliniğimizde sıklıkla uyguladığımız ve bugüne kadar başarılı olduğumuz, 62 hastalık serili 124 anastomoz içeren modifiye Bricker tekniğini ve sonuçlarını sunmayı arzu ettik
YÖNTEM ve GEREÇLER: Kliniğimize 2012-2018 yılları arasında başvuran ve radikal sistektomi kararı verilen hastalar incelenmiştir. Bu hastalar içinde radikal sistektomi sırasında modifiye Bricker tekniği ile diversiyon uyguladığımız 62 hasta retrospektif olarak çalışmamızda değerlendirilmiştir.
BULGULAR: Ortalama takip süresi 15.9±14 ay olup maksimum 59 aydır. 62 hastanın 2 (%3.2)’si kadındı. Preop evresi değerlendirildiğinde %5 T3a, %56 T2 ve %39 T1 High grade idi. Modifiye tekniğimizle kliniğimizde yaptığımız 62 Bricker operasyonundan (124 anastomoz); sadece T3b evreli ve post-op adjuvan kemoterapi verilen bir hastamızda sol üretero-hidronefroz gelişti (%0.8). Diğer 123 anastomozda darlık gözlenmemiştir. Bricker diversiyon yapılan 62 hastamızın takip sürelerinde metabolik bozukluk, stomal daralma, pyelonefrit ve taş oluşumu gibi geç dönem komplikasyonlar izlenmemiştir.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Opere edilen hiçbir hastamızda anastomoz sızdırması olmayarak, 62 hastadan 124 anastomozdan birinde darlık oluşması, başarılı bir teknik olmasını açıklar kanaatindeyiz.

Anahtar Kelimeler: Mesane tümörü, Radikal sistektomi, Bricker, Wallace

Serkan Özcan, Yüksel Yılmaz, Osman Köse, Yigit Akın, Sacit Nuri Görgel, Enis Mert Yorulmaz. A Ureteroileal Anastomosis Technique: Simple Modification To The Bricker Technique, A Retrospective Study. Van Med J. 2020; 27(4): 466-471

Corresponding Author: Serkan Özcan, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale