E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Covid-19 Course in Connective Tissue Disease-Related Interstitial Lung Disease Patients [Van Med J]
Van Med J. 2022; 29(3): 332-336 | DOI: 10.5505/vtd.2022.67790

Covid-19 Course in Connective Tissue Disease-Related Interstitial Lung Disease Patients

Hasan Satış1, Yasemin Ünsal2, Abdurrahman Tufan1
1Gazi University Faculty of Medicine Hospital Rheumatology Department,Ankara
2Gazi University Faculty of Medicine Hospital Internal Medicine Department,Ankara

INTRODUCTION: Coronovirus 2019 ( Covid-19) infection has been related to increased mortality amongst patients with lung disease. In this study it was aimed to showed the mortality rate and possible prognostic factors related to Covid-19 in connective tissue disease related interstitial lung disease patients (CTD-ILD)

METHODS: In a tertiary referral center,patients with previously diagnosed CTD-ILD retrospectively reviewed. Between 1th April 2020 to 1 th April 2021 patients data related to ILD disease, Covid-19 infection and mortality obtained from electronic records retrospectively. The primary outcome was death at day 30 of COVID-19 infection


RESULTS: There were 271patients diagnosed with CTD-ILD. 74 patients had Covid-19 infection, which was confirmed by polymerase chain reaction. 29 patients were dead during the followed-up period of whom 13 patients had Covid-19 infection-related mortality (17.5% vs 8.1%, p: 0.045). Covid-19 infection related to mortality was more frequently seen in patients with decreased forced vital capacity, smoking history, extended disease and rheumatoid arthritis. On multivariate regression analysis, only decreased forced vital capacity were related to poor outcomes.

DISCUSSION AND CONCLUSION: Covid-19 infection is related to increased risk of mortality in CTD-ILD patients. Decreased forced vital capacity is a poor prognostic risk factor

Keywords: Connective tissue disease, interstitial lung disease, COVID-19 infection, mortality

Bağ Dokusu İlişkili İntertisyel Akciğer Hastalarında Covid-19 Hastalık Seyri

Hasan Satış1, Yasemin Ünsal2, Abdurrahman Tufan1
1Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Romatoloji Bilimdalı, Ankara
2Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi İç Hastalıkları Ana Bilimdalı, Ankara

GİRİŞ ve AMAÇ: Coronovirus 2019 (Covid-19) enfeksiyonu, akciğer hastalığı olan hastalarda artan mortalite ile ilişkilendirilmiştir. Bu çalışmada, bağ dokusu hastalığına bağlı interstisyel akciğer hastalığı (BDH-İAH) gelişmiş hastalarda, Covid-19 ile ilişkili mortalite oranı ve olası prognostik faktörlerin gösterilmesi amaçlandı.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Üçüncü basamak bir sevk merkezinde, daha önce BDH-İAH tanısı almış hastalar geriye dönük olarak incelendi. 1 Nisan 2020 ile 1 Nisan 2021 arasında İAH hastalığı, Covid-19 enfeksiyonu ve mortalite ile ilgili hasta verileri elektronik kayıtlardan elde edilmiştir. Birincil sonlanım noktası Covid-19 enfeksiyonunun 30. gününde ölüm oranlarıydı.


BULGULAR: BDH-İAH tanısı konan 271 hasta mevcuttu. 74 hastada polimeraz zincir reaksiyonu ile doğrulanan Covid-19 enfeksiyonu vardı. Takip süresinde 29 hasta vefat etti ve bunların 13'ünde Covid-19 enfeksiyonuna bağlı mortalite görüldü (%17,5'e karşı %8,1, p: 0,045). Covid-19 ilişkili mortalite azalmış bazal zorlu vital kapasite, sigara kullanma öyküsü, yaygın İAH ve romatoid artriti olan hastalarda daha sık görüldü. Çok değişkenli regresyon analizinde sadece azalmış bazal zorlu vital kapasite testleri kötü sonuçla ilişkiliydi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Covid-19 enfeksiyonu, BDH-İAH hastalarında artan mortalite riski ile ilişkilidir. Düşük fonksiyonel akciğer hacmi kötü bir prognostik risk faktörüdür.

Anahtar Kelimeler: Bağ dokusu hastalığı, interstisyel akciğer hastalığı, COVID-19 enfeksiyonu, mortalite

Hasan Satış, Yasemin Ünsal, Abdurrahman Tufan. Covid-19 Course in Connective Tissue Disease-Related Interstitial Lung Disease Patients. Van Med J. 2022; 29(3): 332-336

Corresponding Author: Hasan Satış, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale