E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
The Relatıonshıp Between Momalıty And Morbıdıty Of Omega-3 Supplements In Intensıve Care Patıents [Van Med J]
Van Med J. 2022; 29(3): 350-357 | DOI: 10.5505/vtd.2022.33603

The Relatıonshıp Between Momalıty And Morbıdıty Of Omega-3 Supplements In Intensıve Care Patıents

Hakan Toğuç1, Hande Öngün Yılmaz2
1Nutrition And Diet Department, Van Training And Research Hospital, Health Sciences University, Van
2Department Of Nutrition And Dietetics, Faculty Of Health Sciences, Istanbul Okan University, Istanbul, Turkey

In patients admitted to the intensive care unit, malnutrition is very common. Enteral nutrition is preferred primarily for malnourished patients, whereas parenteral nutrition is preferred in patients who cannot receive oral intake. Omega-3 (n-3) polyunsaturated fatty acids (PUFA), eicosapentaenoic acid (EPA) and docosahexaenoic acid (DHA) inhibit the production of pro-inflammatory cytokines such as TNF-α, IL-1β and IL-6, and are an anti-inflammatory agent. It modulates the production of the cytokine IL-10. In recent years, many studies have investigated whether omega-3-supplemented diets are beneficial after acute respiratory distress syndrome and major abdominal surgery in clinical conditions characterized by a high inflammatory response such as sepsis in intensive care patients. While many studies conducted in intensive care patients argue that omega-3 consumption positively affects the overall mortality, morbidity and duration of intensive care stay, there are also studies arguing that it has no effect. In the light of all this information, it was aimed to determine the effects of omega-3 use in intensive care patients and to present information to researchers for future studies. Regarding to the data obtained and the recommendations of the health authorities, the use of omega-3 in parenteral nutrition is supported, while bolus feeding and high dose feeding methods are not recommended in enteral nutrition.

Keywords: omega-3, intensive care, enteral nutrition, parenteral nutrition

Yoğun Bakım Hastalarında Omega-3 Takviyesinin Mortalite Ve Morbidite İle İlişkisi

Hakan Toğuç1, Hande Öngün Yılmaz2
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Van Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Beslenme Ve Diyet Bölümü, Van
2İstanbuk Okan Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme Ve Diyetetik Bölümü, İstanbul

Yoğun bakım ünitesine alınan hastalarda yetersiz beslenme çok sık gözlenmektedir. Yetersiz beslenen hastalar için öncelikli olarak enteral nütrisyon (EN) tercih edilmekte, oral alımı mümkün olmayan hastalarda ise parenteral nütrisyon tercih edilmektedir. Omega-3 (n-3) çoklu doymamış yağ asitleri (ÇDYA), eikosapentaenoik asit (EPA) ve dokosaheksaenoik asit (DHA) içeriğinden dolayı TNF-a, IL-1β ve IL-6 gibi proinflamatuar sitokinlerin üretimini engellemekte ve bir anti-inflamatuar sitokin olan IL-10 üretimini modüle etmektedir. Son yıllarda, birçok çalışma omega-3 ile takviye edilmiş diyetlerin, yoğun bakım hastalarında sepsis gibi yüksek bir inflamatuar tepki ile karakterize edilen klinik koşullarda, akut solunum sıkıntısı sendromu ve büyük abdominal cerrahiden sonra faydalı olup olmadığını araştırmıştır. Yoğun bakım hastalarında yapılan birçok çalışma omega-3 tüketiminin genel mortalite, morbidite ve yoğun bakım kalış süresini olumlu etkilediğini savunurken, etkisi olmadığını savunan çalışmalar da bulunmaktadır. Tüm bu bilgiler ışığında omega-3 kullanımının yoğun bakım hastalarında etkilerini tespit edilmesi ve araştırmacılara gelecek çalışmalara yönelik bilgi sunulması amaçlanmıştır. Sonuç olarak edilen veriler ve sağlık otoritelerinin tavsiyeleri doğrultusunda parenteral beslenmede omega-3 kullanımı desteklenirken enteral beslenmede bolus ve yüksek doz omega-3 kullanımı tavsiye edilmemektedir.

Anahtar Kelimeler: omega-3, yoğun bakım, enteral beslenme, parenteral beslenme

Hakan Toğuç, Hande Öngün Yılmaz. The Relatıonshıp Between Momalıty And Morbıdıty Of Omega-3 Supplements In Intensıve Care Patıents. Van Med J. 2022; 29(3): 350-357

Corresponding Author: Hakan Toğuç, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale